Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP – konferencja.

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk po raz ósmy zorganizowało Konferencję Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Tym razem spotkanie odbyło się w Gdyni w dniach 20-22 września. Poproszono mnie o przedstawienie „Zmian w ADR 2023”.  Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa oraz realizację przewozu towarów niebezpiecznych w resorcie obrony narodowej w latach 2021 i 2022. Przedstawione zostały planowane zmiany w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, morskim i drogowym. Podczas wyjazdu technicznego zaprezentowano załadunek i przechowywanie materiałów wybuchowych na okręcie „Piorun” Marynarki Wojennej RP w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. Mieliśmy też możliwość zwiedzenia Morskiego Portu Gdynia w sektorze, gdzie dokonuje się przeładunku kontenerów z towarami niebezpiecznymi.

Jakie przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych obowiązują w SZ RP?

Zgodnie z artykułem 8 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 poz.756) dopuszcza się odstępstwa od przepisów ustawy w przypadku krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania podmiotów właściwych w tym zakresie Minister Obrony Narodowej określił w drodze rozporządzenia (Dz.U. z 2021, poz. 1775):

1) warunki krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne,

2) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać pojazdy oraz urządzenia transportowe i opakowania mające zastosowanie w przewozie towarów niebezpiecznych, o którym mowa w ust. 1,

3) warunki i tryb wydawania wojskowego świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych, a także wzór i sposób jego wypełniania.

error: Content is protected !!